kontakt@akademialiderow.edu.pl 519793767

Kurs Podstawowy On-line

Czy wiesz jaka jest różnica między wartością a ceną? A może potrafisz zdefiniować prawicę i lewicę? Świat jest pełen różnych koncepcji, definicji i mechanizmów, które nie łatwo jest zrozumieć. Kurs Podstawowy On-line pomoże Ci uporządkować swoją podstawową wiedzę z ekonomii, polityki i etyki. Pokaże jakie ma ono odniesienie do rzeczywistości, pozwoli zrozumieć artykuły naukowe i zachęci do zgłębiania nabytej wiedzy. Dodatkowo do nauki zmotywuje Cię jeszcze inny czynnik - nagrody, między innymi udział w Kursie Podstawowym ASBIRO. Zapoznaj się z programem naszego kursu, a przekonasz się, jak wiele możesz z niego wynieść.

Program Kursu Podstawowego On-line

1. Ekonomia, wartość i wycena
Jakie były najważniejsze przełomy w rozwoju myśli ekonomicznej? Kto był pierwszym ekonomistą, skąd pochodzi to słowo i co pierwotnie oznaczało? Oprócz szczegółowego przyjrzenia się historii ekonomii, szczególnie skupimy się na jednym z kluczowych dla niej wydarzeń – rewolucji marginalistycznej. Na jej podstawie zastanowimy się nad rozwiązaniem paradoksu wody i diamentów, poznamy związaną z nią teorię wartości i wyceny, stanowiącej de facto fundament całej współczesnej ekonomii.

2. Niepewność i równowaga
Czym na wolnym rynku jest niepewność? Jak przedsiębiorcy sobie z nią radzą i z czym tak naprawdę muszą się mierzyć? Czym jest równowaga rynkowa – w różnych ujęciach – i czy naprawdę powinniśmy do niej dążyć?

3. Przedsiębiorczość i kalkulacja
Jakie definicje przedsiębiorcy i przedsiębiorczości były prezentowane w historii? W którą z nich najlepiej wpisałby się Elon Musk czy Henry Ford? Czym różni się gra na giełdzie od hazardu? Poznamy też argumentację Ludwiga von Misesa odnośnie możliwości przeprowadzenia kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie i różne sposoby wydawania pieniędzy.

4. Pieniądz, kapitał i kryzysy gospodarcze
Czym różni się pieniądz dekretowany politycznie i naturalny? Od prostych zagadnień związanych z cechami dobrego pieniądza, zalet związanych z posługiwaniem się jednolitym środkiem płatniczym, przejdziemy do teorii cyklów koniunkturalnych i współczesnej bankowości.

5. Interwencjonizm
Analiza porównawcza efektywności dwóch sposobów pozyskiwania środków – ekonomicznego i politycznego. W jakich sytuacjach lepsza jest transakcja przymusowa od tej w pełni dobrowolnej? Czy rząd jest w stanie rozsądniej wydatkować pieniądze od obywateli? W tym wykładzie omówimy również różne typy regulacji i to, jakie niosą za sobą konsekwencje.
1. Historia i współczesność idei libertariańskiej
Referat będzie dotyczył problemów definicyjnych jakich nastręcza libertarianizm, termin mający aż trzy znaczenia, dodatkowo niejednoznaczny nawet w w swoim politycznym rozumieniu. Podczas referatu zostanie również nakreślona historia intelektualna tego nurtu a także będą wskazane jego główne założenia, wewnętrzne podziały i najważniejsi przedstawiciele.

2. Współczesna polityka a tradycyjny podział na prawicę i lewicę
Wykład będzie dotyczył historycznego kontekstu podziału doktryn politycznych na osi lewica – prawica oraz współczesnych zastosowań tej kategoryzacji. Omówiony będzie też problem spadającej wydajności tego podziału, wynikającej z pojawienia się nowych doktryn i sposobów myślenia o polityce w XX wieku. Uwaga słuchaczy zostanie również zwrócona w kierunku nowej propozycji podziału sceny politycznej którą jest oś globalizm-lokalizm

3. Libertarianizm wobec neoliberalizmu i neokonserwatyzmu i ruchu alt-right
Libertarianizm jako myśl przede wszystkim zaatlantycka musi się ścierać z innymi amerykańskimi doktrynami – neoliberalizmem w ekonomii i neokonserwatyzmem w polityce zagranicznej i (w mniejszym stopniu) wewnętrznej. Podczas referatu zostanie scharakteryzowany neokonserwatyzm i zostanie zrekonstruowane pojęcie neoliberalizmu. Omówione zostanie również zjawisko alt-right.

4. Republikanie i Demokraci. Idee stojące za głównymi amerykańskimi partiami politycznymi a kwestia debaty o wolności
Wykład będzie dotyczył relacji pomiędzy ideami a realną polityką dwóch największych partii amerykańskich, Demokratów i Republikanów. Zostanie skrótowo omówiona historia tych partii, ich charakterystyka, stanowiska w istotnych sprawach a także ideowa podbudowa, którą obie partie starają się realizować. Pokazany zostanie również konflikt pomiędzy praktyką polityki i jej normatywnym rozumieniu a polityką rozumianą jako osiąganie celów politycznych i poruszania się w przestrzeni realizmu.

5. Społeczeństwo obywatelskie i jego teorie
Wykład będzie dotyczył najważniejszych teorii społeczeństwa obywatelskiego, ich podobieństw i różnic. Zostaną one odniesione do polskiego oraz amerykańskiego gruntu ze wskazaniem konsekwencji ich stosowania. Omówione zostaną również niektóre praktyczne ograniczenia stojące przed polskim społeczeństwem obywatelskim.
1. Etyka i moralność. Znaczenie etyki w działalności liderów Podczas wykładu uczestnicy poznają podstawowe pojęcia istotne dla całego kursu takie jak: etyka, moralność, etyka opisowa, etyka normatywna oraz intelektualizm etyczny. Zarysowane zostaną przesłanki, dla których znajomość koncepcji etycznych odgrywa istotne znaczenie z perspektywy aktywności liderów społecznych. Przedstawiona zostanie struktura dowodzenia w sporach etycznych i rola argumentacji dla pozyskiwania poparcia dla stanowisk w sporach politycznych i ekonomicznych o wydźwięku etycznym.  

2. Główne spory z zakresu metaetyki i najistotniejsze współcześnie teorie etyczne Etyka jest dziś sferą, w której stykają się teorie diametralnie odbiegające od siebie. Problemem staje się zarówno to w jaki sposób poznajemy dobro jak i to jaki jest jego status, czy jest czymś realnie istniejącym – są to pytania z zakresu metaetyki. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia dotyczące statusu dobra takie jak obiektywizm i subiektywizm, jak i jego poznania: kognitywizm(a w jego ramach naturalizm, fideizm i intuicjonizm) oraz nonkognitywizm. Przedstawione zostaną także pierwsze z najistotniejszych współcześnie teorii etycznych odwołujących się do celu ludzkiego działania – teorie teleologiczne oraz odwołujących się do nienaruszalnych zasad, a więc teorie deontologiczne.  
 
3. Etyka cnoty. Etyka liberalna. Etyka chrześcijańska Podczas wykładu scharakteryzowane zostaną główne założenia etyki cnoty oraz jej historia i przyczyny renesansu. Przedmiotem rozważań staną się przyczyny zróżnicowania etyki liberalnej i jej najznamienitsze nurty. Zaprezentowane zostaną również źródła i inspiracje etyki chrześcijańskiej oraz jej kluczowe wyróżniki. Zróżnicowanie koncepcji zostanie zilustrowane w odniesieniu do wizji życia społecznego  
 
4. Najistotniejsze problemy etyczne w debacie publicznej współczesnych społeczeństw zachodnich Wykład naświetli wybrane kluczowe punkty w historii współczesnych debat etycznych rozgrywających się w państwach zachodu. Wskazane zostaną także ośrodki odgrywające kluczową rolę dla prowadzonych debat. Przedstawione zostaną doniosłe argumenty w sporach światopoglądowych, w tym w sporze o dopuszczalność, aborcji, eutanazji, zapłodnienia in vitro, oraz kary śmierci, a także finansowania obrazoburczych przedsięwzięć artystycznych.  
 
5. Etyka wobec problemów życia gospodarczego Podczas wykładu przedstawiona zostanie rola moralności dla funkcjonowania ładu gospodarczego. Zarysowane zostaną podstawy etyczne koncepcji wolnorynkowych oraz uwarunkowania kulturowe istotne dla funkcjonowania kapitalizmu w różnych państwach. Szeroko omówione będą problemy etyczne dyskutowane w toku transformacji polskiego systemu ekonomicznego.  
 Każdy uczestnik Kursu Podstawowego Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów uzyska dostęp do dedykowanej platformy e-learningowej, na której publikowane będą:

  • Materiały video z wykładów
  • Materiały audio z wykładów (format mp3)
  • Teksty pomocnicze i publikacje specjalistyczne (format PDF)
  • Propozycje literatury uzupełniającej

Kurs Podstawowy On-line rozpocznie się 30 kwietnia. Materiały na platformie e-learningowej będą dodawane co tydzień (w poniedziałki) przez sześć tygodni. Każdy materiał będzie dostępny od momentu udostępnienia aż do dnia egzaminów.

Terminy wykładów: 30 kwietnia, 7maja, 14 maja, 21 maja, 28 maja oraz 4 czerwca.
Termin egzaminów: 18:00-21:00, 11 czerwca 2018 (poniedziałek).
Cena: 200zł


EGZAMIN

Egzaminy z Kursu Podstawowego On-line Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów odbywać się będą 11 czerwca online na platformie e-learningowej. Będą to 3 egzaminy jeden po drugim.


Opis formy egzaminów:

Egzamin z polityki: podane zostaną cztery tematy prac, na jeden z nich należy napisać prace pisemną. Czas na napisanie pracy to 50 minut.
Egzamin z ekonomii: Uczestnicy kursu otrzymają siedem pytań, które pojawiać się będą po kolei. Na odpowiedź na każde z pytań będzie ograniczony czas (kilka minut), w zależności od trudności pytania.
Egzamin z etyki: podane zostaną trzy tematy prac, na jeden z nich należy napisać prace pisemną. Czas na napisanie pracy to 50 minut.WYNIKI I CERTYFIKATY

Wyniki wraz z listą rankingową zostaną opublikowane w ciągu 2 tygodni od egzaminów. Ogłoszenie będzie na stronie, ale zostanie przesłane także drogą mailową. Certyfikaty otrzymają wszyscy uczestnicy, którzy osiągną minimum 50% po zsumowaniu wyników wszystkich egzaminów. Wręczenie odbędzie się drogą pocztową. Na podstawie rankingu zostaną także przyznane nagrody. Każdy przedmiot oceniany będzie w skali 0-10 punktów. Ostateczna ocena z całego kursu podstawowego on-line PAAL będzie posiadała mianownik /30 punktów.Napisz do nas


Facebook Fanpage

OFERTA SPECJALNA

Osoby biorące udział w kursie Grassroots Leadership Academy lub Kursie Wystąpień Publicznych za Kurs Podstawowy Online zapłacą tylko 120zł!