Polsko-Amerykańska Akademia Liderów

Ponad 1350 absolwentów. Dołącz do najlepszych!

Zapisz się

Polsko-Amerykańska Akademia Liderów to cykliczne, unikalne kursy organizowane od 2012 roku. Mamy na celu kształcenie nowej generacji liderów: przyszłych dziennikarzy, polityków, osób zaangażowanych w sektor pozarządowy, którzy zmienią oblicze polskiego życia publicznego. Nasz program zorientowany jest wokół idei ograniczonego rządu, wolności gospodarczej i odpowiedzialności za własny los.

Zajęcia Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów prowadzone są przez praktyków z renomowanych organizacji pozarządowych, trenerów z czołowych firm sektora Public Relations, a także doświadczonych naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Kursy 🎓

Kurs On-Line Rekrtuacja do 29 sierpnia 2021
Kurs Podstawowy

Czy wiesz jaka jest różnica między wartością a ceną? A może potrafisz zdefiniować prawicę i lewicę? Świat jest pełen różnych koncepcji, definicji i mechanizmów, które nie łatwo jest zrozumieć. Kurs Podstawowy On-line pomoże Ci uporządkować swoją podstawową wiedzę z ekonomii, polityki i etyki. Pokaże jakie ma ono odniesienie do rzeczywistości, pozwoli zrozumieć artykuły naukowe i zachęci do zgłębiania nabytej wiedzy.

 • 💵 249zł
 • 📅 30.08 - 3.10 2021
 • 🌍 Internet
 • 🇵🇱 Język polski
 • 🥇 Liberty International World Summit 2022
 • 🥈 Bezpłatny udział w Kursie Podstawowym ASBiRO
 • 🥉 Staż w Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu
Czego się nauczysz i jak?

Każdy uczestnik Kursu Podstawowego Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów uzyska dostęp do dedykowanej platformy e-learningowej, na której publikowane będą:

 • Materiały video z wykładów
 • Materiały audio z wykładów (format mp3)
 • Teksty pomocnicze i publikacje specjalistyczne (format PDF)
 • Propozycje literatury uzupełniającej

Kurs Podstawowy On-line obejmuje wykłady z trzech przedmiotów: polityki, ekonomii i etyki.

Harmonogram

Kurs Podstawowy On-line rozpocznie się 30 sierpnia 2021r. Materiały na platformie e-learningowej będą dodawane co tydzień (w poniedziałki) przez pięć tygodni. Każdy materiał będzie dostępny od momentu udostępnienia aż do dnia egzaminów.

Nagrody

  Każdy z naszych kursów zakończony jest egzaminem. Ci, którzy go zdadzą, otrzymają imienny certyfikat Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów i zostaną włączeni do grona absolwentów. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody — opłacone wyjazdy na konferencje do Kolumbii czy USA, staże, szkolenia. Uczestnicy tegorocznej XV edycji powalczą o:

 • 🥇 Liberty International World Summit 2022
 • 🥈 Bezpłatny udział w Kursie Podstawowym ASBiRO.
 • 🥉 Staż w Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu
 • Wierzymy, że sami lepiej zdecydujecie, która nagroda będzie dla Was najbardziej odpowiednia 😉 W XV edycji zwycięzcy sami zdecydują o swoich nagrodach! Osoba, która zajmie pierwsze miejsce, będzie miała pierwszeństwo wyboru zwycięzca drugiego miejsca wybierze swoją nagrodę z pozostałych dwóch, a ostatnia osoba na podium dostanie pozostałą nagrodę. Wierzymy, że nikt nie będzie czuł się poszkodowany!
Ekonomia
Aleksander Serwiński

Aleksander Serwiński

Od 5 lat prowadzi bloga Myśli Uwolnione, a od ponad 3 lat kanał YouTube o tej samej nazwie. Zajmuje się na nich ekonomią, ale także komentowaniem obecnej polityki. Przez 4 lata współprowadził przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Koło Naukowe Myśli Wolnościowej oraz był aktywnym członkiem toruńskiego oddziału KASE. Działa aktywnie w Stowarzyszeniu Libertariańskim. Jest z wykształcenia prawnikiem, ze specjalizacją w prawie handlowym i podatkowym a także pasjonatem ekonomii, w szczególności zainteresowany szkołą austriacką. W wolnych chwilach miłośnik piwa, gier planszowych i RPG.

Program

Wykłady prowadzone są na podstawie programu przygotwanego przez dra Jakuba Bożydara Wiśniewskiego.

Jakie były najważniejsze przełomy w rozwoju myśli ekonomicznej? Kto był pierwszym ekonomistą, skąd pochodzi to słowo i co pierwotnie oznaczało? Oprócz szczegółowego przyjrzenia się historii ekonomii, szczególnie skupimy się na jednym z kluczowych dla niej wydarzeń – rewolucji marginalistycznej. Na jej podstawie zastanowimy się nad rozwiązaniem paradoksu wody i diamentów, poznamy związaną z nią teorię wartości i wyceny, stanowiącej de facto fundament całej współczesnej ekonomii.
Czym na wolnym rynku jest niepewność? Jak przedsiębiorcy sobie z nią radzą i z czym tak naprawdę muszą się mierzyć? Czym jest równowaga rynkowa – w różnych ujęciach – i czy naprawdę powinniśmy do niej dążyć?
Jakie definicje przedsiębiorcy i przedsiębiorczości były prezentowane w historii? W którą z nich najlepiej wpisałby się Elon Musk czy Henry Ford? Czym różni się gra na giełdzie od hazardu? Poznamy też argumentację Ludwiga von Misesa odnośnie możliwości przeprowadzenia kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie i różne sposoby wydawania pieniędzy.
Czym różni się pieniądz dekretowany politycznie i naturalny? Od prostych zagadnień związanych z cechami dobrego pieniądza, zalet związanych z posługiwaniem się jednolitym środkiem płatniczym, przejdziemy do teorii cyklów koniunkturalnych i współczesnej bankowości.
Analiza porównawcza efektywności dwóch sposobów pozyskiwania środków – ekonomicznego i politycznego. W jakich sytuacjach lepsza jest transakcja przymusowa od tej w pełni dobrowolnej? Czy rząd jest w stanie rozsądniej wydatkować pieniądze od obywateli? W tym wykładzie omówimy również różne typy regulacji i to, jakie niosą za sobą konsekwencje.
Polityka
dr Marcin Chmielowski

dr Marcin Chmielowski

Dr Marcin Chmielowski to politolog, doktor filozofii, absolwent podyplomowych studiów z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, wiceprezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości. Wiedzę teoretyczną pogłębiał podczas wizyt w Mises Institute i Austrian Economic Center, a praktyki uczył się od Lithuanian Free Market Institute, Grassroots Leadership Academy i Atlas Network. Zajmuje się historią myśli libertariańskiej i filozofią polityki, jest też mówcą, publicystą, scenarzystą i reżyserem form dokumentalnych.

Program
Referat będzie dotyczył problemów definicyjnych jakich nastręcza libertarianizm, termin mający aż trzy znaczenia, dodatkowo niejednoznaczny nawet w w swoim politycznym rozumieniu. Podczas referatu zostanie również nakreślona historia intelektualna tego nurtu a także będą wskazane jego główne założenia, wewnętrzne podziały i najważniejsi przedstawiciele.
Wykład będzie dotyczył historycznego kontekstu podziału doktryn politycznych na osi lewica – prawica oraz współczesnych zastosowań tej kategoryzacji. Omówiony będzie też problem spadającej wydajności tego podziału, wynikającej z pojawienia się nowych doktryn i sposobów myślenia o polityce w XX wieku. Uwaga słuchaczy zostanie również zwrócona w kierunku nowej propozycji podziału sceny politycznej którą jest oś globalizm-lokalizm
Libertarianizm jako myśl przede wszystkim zaatlantycka musi się ścierać z innymi amerykańskimi doktrynami – neoliberalizmem w ekonomii i neokonserwatyzmem w polityce zagranicznej i (w mniejszym stopniu) wewnętrznej. Podczas referatu zostanie scharakteryzowany neokonserwatyzm i zostanie zrekonstruowane pojęcie neoliberalizmu. Omówione zostanie również zjawisko alt-right.
Wykład będzie dotyczył relacji pomiędzy ideami a realną polityką dwóch największych partii amerykańskich, Demokratów i Republikanów. Zostanie skrótowo omówiona historia tych partii, ich charakterystyka, stanowiska w istotnych sprawach a także ideowa podbudowa, którą obie partie starają się realizować. Pokazany zostanie również konflikt pomiędzy praktyką polityki i jej normatywnym rozumieniu a polityką rozumianą jako osiąganie celów politycznych i poruszania się w przestrzeni realizmu.
Wykład będzie dotyczył najważniejszych teorii społeczeństwa obywatelskiego, ich podobieństw i różnic. Zostaną one odniesione do polskiego oraz amerykańskiego gruntu ze wskazaniem konsekwencji ich stosowania. Omówione zostaną również niektóre praktyczne ograniczenia stojące przed polskim społeczeństwem obywatelskim.
Etyka
dr Arkadiusz Fordoński

dr Arkadiusz Fordoński

Doktor Nauk Społecznych w zakresie Nauk o Polityce 2016, Magister prawa. W kręgu jego pracy naukowo-badawczej jest m.in. etyka życia publicznego i historia myśli politycznej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w tym w czasopismach: „Dzieje Najnowsze”, „Historia i Polityka”, „Dialogi Polityczne”. Publikował także teksty o profilu publicystycznym w czasopiśmie „Pressje” oraz na portalu klubjagiellonski.pl. Autor monografii: W walce o znaczeń przywracanie. Wolność i godność w nauce społecznej Jana Pawła II wobec międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka.

Program
Podczas wykładu uczestnicy poznają podstawowe pojęcia istotne dla całego kursu takie jak: etyka, moralność, etyka opisowa, etyka normatywna oraz intelektualizm etyczny. Zarysowane zostaną przesłanki, dla których znajomość koncepcji etycznych odgrywa istotne znaczenie z perspektywy aktywności liderów społecznych. Przedstawiona zostanie struktura dowodzenia w sporach etycznych i rola argumentacji dla pozyskiwania poparcia dla stanowisk w sporach politycznych i ekonomicznych o wydźwięku etycznym.
Etyka jest dziś sferą, w której stykają się teorie diametralnie odbiegające od siebie. Problemem staje się zarówno to w jaki sposób poznajemy dobro jak i to jaki jest jego status, czy jest czymś realnie istniejącym – są to pytania z zakresu metaetyki. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia dotyczące statusu dobra takie jak obiektywizm i subiektywizm, jak i jego poznania: kognitywizm(a w jego ramach naturalizm, fideizm i intuicjonizm) oraz nonkognitywizm. Przedstawione zostaną także pierwsze z najistotniejszych współcześnie teorii etycznych odwołujących się do celu ludzkiego działania – teorie teleologiczne oraz odwołujących się do nienaruszalnych zasad, a więc teorie deontologiczne.
Podczas wykładu scharakteryzowane zostaną główne założenia etyki cnoty oraz jej historia i przyczyny renesansu. Przedmiotem rozważań staną się przyczyny zróżnicowania etyki liberalnej i jej najznamienitsze nurty. Zaprezentowane zostaną również źródła i inspiracje etyki chrześcijańskiej oraz jej kluczowe wyróżniki. Zróżnicowanie koncepcji zostanie zilustrowane w odniesieniu do wizji życia społecznego
Wykład naświetli wybrane kluczowe punkty w historii współczesnych debat etycznych rozgrywających się w państwach zachodu. Wskazane zostaną także ośrodki odgrywające kluczową rolę dla prowadzonych debat. Przedstawione zostaną doniosłe argumenty w sporach światopoglądowych, w tym w sporze o dopuszczalność, aborcji, eutanazji, zapłodnienia in vitro, oraz kary śmierci, a także finansowania obrazoburczych przedsięwzięć artystycznych.
Podczas wykładu przedstawiona zostanie rola moralności dla funkcjonowania ładu gospodarczego. Zarysowane zostaną podstawy etyczne koncepcji wolnorynkowych oraz uwarunkowania kulturowe istotne dla funkcjonowania kapitalizmu w różnych państwach. Szeroko omówione będą problemy etyczne dyskutowane w toku transformacji polskiego systemu ekonomicznego.
Egzamin

Egzaminy z Kursu Podstawowego On-line Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów odbywać się będą 3 października 2021 online na platformie e-learningowej. Będą to trzy egzaminy po 50 minut, każdy sprawdzający wiedzę z jednego przedmiotu. Szczegóły zostaną przedstawione uczestnikom po rozpoczęciu kursu.

Wyniki i certyfikaty

Wyniki wraz z listą rankingową zostaną opublikowane w ciągu tygodnia od egzaminów. Ogłoszenie będzie na stronie, ale zostanie przesłane także drogą mailową. Certyfikaty otrzymają wszyscy uczestnicy, którzy osiągną minimum 50% po zsumowaniu wyników wszystkich egzaminów. Na podstawie rankingu zostaną także przyznane nagrody. Każdy przedmiot oceniany będzie w skali 0-10 punktów. Ostateczna ocena z całego kursu podstawowego on-line PAAL będzie posiadała mianownik /30 punktów.

Nasze idee 🗽

#1 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych młodych ludzi
#2 Przekazywanie wiedzy potrzebnej osobom zaangażowanym w życie społeczne i polityczne
#3 Wykształcenie charyzmatycznych liderów, gotowych do podjęcia nowych wyzwań
#4 Zapoznanie z ideami wolnego rynku, ograniczonej roli rządu i odpowiedzialności za własny los

Odważne działania wymagają odważnych decyzji.
Zgłoś się do Akademii już teraz!

Biorę udział

Wykładowcy 👨‍🏫

dr Marcin Chmielowski

dr Marcin Chmielowski

dr Arkadiusz Fordoński

dr Arkadiusz Fordoński

Aleksander Serwiński

Aleksander Serwiński

Absolwenci 👩‍🎓

Paweł Koza

Paweł Koza

O Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów dowiedziałem się podczas kursu przeznaczonego dla liderów lokalnej społeczności. Postanowiłem uczestniczyć w tym kursie ze względu na opinie uczestników poprzednich edycji, nie zawiodłem się. Wiedza i umiejętności, o których dowiedziałem się podczas zajęć prowadzonych w Warszawie towarzyszą mi do dziś, a prowadzący, mentorzy i egzaminatorzy kursów do dziś towarzyszą mi w różnych miejscach, w których działam, między innymi na uczelni ASBiRO, której kurs wygrałem dzięki zwycięstwu w PAAL. Kurs PAAL zaskoczył mnie pozytywnie również w zakresie relacji między uczestnikami- nie jesteśmy konkurentami, a partnerami do współdziałania, co poświadcza moja kooperacja z fundacją Pasja Nauki tworzona przez innego uczestnika edycji Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Polecam PAAL obecnym i przyszłym liderom jako źródło wiedzy, umiejętności i inspiracji do efektywnego działania w przyszłości.

Piotr Popęda

Piotr Popęda

Polsko-Amerykańska Akademia Liderów to nie tylko jedna z najlepszych w Polsce kuźni młodych liderów, ale prawdziwe "life-changing experience". Dzięki PAAL miałem okazję nabyć uniwersalną wiedzę w zakresie polityki, ekonomii czy wziąć udział w praktycznych warsztatach z umiejętności miękkich, które są tak cenne na rynku pracy. Udział w projekcie zaowocował także wyjazdami naukowymi do Pragi, Londynu czy Atlanty które stały się kamieniami milowymi mojego rozwoju. Akademia to jednak przede wszystkim nowe znajomości, ciekawi ludzie i nieograniczone możliwości networkingu. Wiedza i umiejętności z niej wyniesione wykorzystuję w codziennej pracy w samorządzie, zmieniając swój kawałek ojczyzny - stolicę Zagłębia Dąbrowskiego - na lepsze i bliższy wolnościowym ideałom. Podpisuję się pod sukcesem Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów i Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości już jako doświadczony, trzykrotny uczestnik, i jestem przekonany że ten osobisty może być udziałem każdego.

Karolina Kowacka

Karolina Kowacka

Kurs Grassroots Leadership Academy pozwolił mi, na przykładach z życia, przekonać się, że społeczeństwo ma faktyczny wpływ na władzę. W trakcie kursu nie tylko przyswajaliśmy wiedzę, ale także wykonywaliśmy wiele praktycznych ćwiczeń. Biorąc udział w GLA masz również szansę poznać wiele ciekawych i zaangażowanych w organizacje pozarządowe osób oraz na czerpanie z doświadczenia speakerów, którzy te idee znają od podszewki.

Najczęstsze pytania 🙋

Czy Polsko-Amerykańska Akademia Liderów ma limit wiekowy?

W Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów może wziąć udział każdy bez znaczenia wiek. Warto jednak pamiętać, że nagrody dostępne są tylko dla osób od 18 do 27 roku życia.

Czy istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty?

Jak najbardziej. Napisz do nas na kontakt@akademialiderow.edu.pl - pomożemy w ich rozpisaniu.

Czy mogę otrzymać fakturę VAT?

Nasza Fundacja jest zwolniona z płacenia podatku VAT, zatem wystawiamy standardowe Faktury bez VAT.

Nie mogę jednak wziąć udziału w kursie. Czy mogę się wycofać?

Każdy z Uczestników może wycofać się z udziału w PAAL do 14 dni od planowanej daty rozpoczęcia kursu – w takim wypadku zwrócone mu zostanie 80% poniesionych kosztów.

Czy mogę przystąpić do egzaminów w innym terminie?

Niestety nie organizujemy drugiego terminu egzaminów. Istnieje jednak możliwość powtórzenia Kursu Online (50zł) oraz zdania egzaminu w następnej edycji PAAL.

Dołącz do najlepszych.
Zmieniaj z nami oblicze polskiego życia publicznego.

Biorę udział
Masz pytania? Nie jesteś przekonany?

kontakt@akademialiderow.edu.pl

+48 664 972 218

Organizator

Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości

Partnerzy

FEE Asbiro Pafere Stowarzyszenie Libertariańskie Forum Obywatelskiego Rozwoju Centrum Kapitalizmu Language of Liberty Wolnosciowe Podhale Liberty International

Patroni medialni

Kontestacja Obiektywizm Niskie Skladki Veto Niepoprawny Dyplomata AdPersonam