1. Czym jest filozofia polityki?

Celem tego wykładu jest odpowiedź na pytanie, co stanowi punkt odniesienia refleksji na sferą polityki. Podstawowe bowiem rozróżnienie dotyczy podziału na klasyczną filozofię polityki, która koncentrowała się na pytaniu o dobre życie, dobre społeczeństwo, dobry ustrój. Stawiała ona sobie za cel zdobycie wiedzy o naturze rzeczy politycznych. Nowożytna filozofia polityki z kolei za sprawą Machiavellego, koncentruje się na skuteczności i osiąganiu realistycznych celów w polityce. Zatem wykład będzie dotyczył dwóch różnych sposobów rozumienia polityki i konsekwencji praktycznych, jakie z niego wynikają.

2. Intelektualna historia liberalizmu

To syntetyczne omówienie intelektualnej ewolucji doktryny liberalnej. Wykład skoncentrowany będzie również na omówieniu podstawowych idei takich jak: wolność, równość, sprawiedliwość. Dotyczył będzie również różnych odmian liberalizmu: klasycznego, społecznego, neoliberalizmu, libertarianizmu. Przedmiotem analizy będzie  także próba spojrzenia na liberalizm z pozycji krytycznych.

3. Amerykańska wyjątkowość

To wykład poświęcony amerykańskiemu fenomenowi politycznemu i społecznemu. Chodzi zarówno o swoistość amerykańskiego modelu ustrojowego, konstytucyjne podstawy funkcjonowania instytucji, jak i dynamizm amerykańskiego społeczeństwa. Przedmiotem analizy będą przyczyny, które złożyły się na powstanie potęgi politycznej i ekonomicznej USA. Krótko mówiąc chodzi o odpowiedź na pytanie: czym jest amerykańskie „credo”? 

4. Współczesny libertarianizm i jego pochodzenie

W ramach tego referatu nakreślona zostanie geneza współczesnego myslenia wolnościowego i wpływu na libertarianizm jego zasadniczych inspiracji: klasycznego liberalizmu, anarchoindywidualizmu i szkoły austriackiej. Zostaną również ustalone ramy czasowe dla libertarianizmu i scharakteryzowane jego najważniejsze nurty i ich przedstawiciele.

5. Współczesne doktryny polityczne a tradycyjny podział na prawicę i lewicę

Temat będzie dotyczył historycznego kontekstu podziału doktryn politycznych na osi lewica – prawica oraz współczesnych zastosowań tej kategoryzacji. Omówiony będzie też problem spadającej wydajności tego podziału, wynikającej z pojawienia się nowych doktryn i sposobów myślenia o polityce w XX wieku. Zostanie również zaznaczona kontrowersja związana z wpisaniem libertarianizmu w ten dwubiegunowy podział, przy jednoczesnej możliwości podziału libertarianizmów na „lewoskrętne ” i „prawoskrętne”.

6. Libertarianizm wobec neoliberalizmu i neokonserwatyzmu

Libertarianizm jako myśl przede wszystkim zaatlantycka musi się ścierać z dominującymi tam obecnie doktrynami – neoliberalizmem w ekonomii i neokonserwatyzmem w polityce zagranicznej i (w mniejszym stopniu) wewnętrznej. Podczas referatu zostanie scharakteryzowany neokonserwatyzm i zostanie zrekonstruowane pojęcie neoliberalizmu. Wskazane również będą  podobieństwa i przede wszystkim różnice pomiędzy libertarianizmem i tymi doktrynami. Poczyniona będzie również próba odniesienia sporu libertarianizmu z neoliberalizmem na grunt europejski.