kontakt@akademialiderow.edu.pl 519793767

Kurs Podstawowy On-line

Czy wiesz jaka jest różnica między wartością a ceną? A może potrafisz zdefiniować prawicę i lewicę? Świat jest pełen różnych koncepcji, definicji i mechanizmów, które nie łatwo jest zrozumieć. Kurs Podstawowy On-line pomoże Ci uporządkować swoją podstawową wiedzę z ekonomii, polityki i etyki. Pokaże jakie ma ono odniesienie do rzeczywistości, pozwoli zrozumieć artykuły naukowe i zachęci do zgłębiania nabytej wiedzy. Dodatkowo do nauki zmotywuje Cię jeszcze inny czynnik - nagrody, między innymi udział w Kursie Podstawowym ASBIRO. Zapoznaj się z programem naszego kursu, a przekonasz się, jak wiele możesz z niego wynieść.

Program Kursu Podstawowego On-line

1. Ekonomia, wartość i wycena
W ramach niniejszego wykładu przedstawiony zostanie krótki rys historyczny dyscypliny, jaką jest ekonomia, wraz z kilkoma jej najistotniejszymi kamieniami milowymi. Szczególna uwaga poświęcona zostanie tzw. rewolucji marginalistycznej oraz powiązanej z nią teorii wartości i wyceny, stanowiącej de facto fundament całej współczesnej ekonomii.

2. Niepewność i równowaga
W tym wykładzie omówiona zostanie zależność pomiędzy dwoma pozornie przeciwstawnymi, ale kluczowymi dla rozumienia zjawisk ekonomicznych pojęciami – niepewnością i równowagą. Analiza tej zależności zilustrowana zostanie kwestiami takimi, jak np. ta, dlaczego hazard jest ryzykowny w przeciwieństwie do inwestycji giełdowych, oraz dlaczego nie istnieje żaden przepis na bycie skutecznym przedsiębiorcą.

3. Przedsiębiorczość i kalkulacja
Rozwijając pewne kluczowe wątki z wykładu poprzedniego, w tym wykładzie skupię się na ściślejszej analizie zjawiska przedsiębiorczości w różnych jego przejawach, oraz na kluczowej roli, jaką pełni przedsiębiorcza w racjonalnie alokującej zasoby gospodarce. W ramach tejże analizy poruszone zostaną m.in. kwestie takie jak ta, czy sprawnie funkcjonująca gospodarka socjalistyczna jest naprawdę logicznie niemożliwa i czy urzędnik może w jakimkolwiek stopniu skutecznie naśladować rynkowego przedsiębiorcę.

4. Pieniądz, kapitał i kryzysy gospodarcze
W tym wykładzie omówione zostaną podstawy teorii pieniądza oraz kapitału, a także to, w jaki sposób i w jakich warunkach zależności między nimi pozwalają na skuteczną koordynację produkcji w czasie, lub też systematycznie ją zaburzają, prowadząc do cykli koniunkturalnych i kryzysów gospodarczych.

5. Interwencjonizm
Niniejszy wykład poświęcony będzie analizie porównawczej instytucji działających w oparciu o środki ekonomiczne oraz tych działających w oparciu o środki polityczne. Jej celem będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy polityczne ingerencje w system swobodnych transakcji rynkowych mogą kiedykolwiek doprowadzić do rezultatów uznanych za społeczne korzystne, czy też – zakładając nawet najlepsze intencje ingerujących – z konieczności prowadzą one do efektów przeciwnych niż zamierzone.
1. Czym jest filozofia polityki?
Celem tego wykładu jest odpowiedź na pytanie, co stanowi punkt odniesienia refleksji na sferą polityki. Podstawowe bowiem rozróżnienie dotyczy podziału na klasyczną filozofię polityki, która koncentrowała się na pytaniu o dobre życie, dobre społeczeństwo, dobry ustrój. Stawiała ona sobie za cel zdobycie wiedzy o naturze rzeczy politycznych. Nowożytna filozofia polityki z kolei za sprawą Machiavellego, koncentruje się na skuteczności i osiąganiu realistycznych celów w polityce. Zatem wykład będzie dotyczył dwóch różnych sposobów rozumienia polityki i konsekwencji praktycznych, jakie z niego wynikają.

2. Intelektualna historia liberalizmu
To syntetyczne omówienie intelektualnej ewolucji doktryny liberalnej. Wykład skoncentrowany będzie również na omówieniu podstawowych idei takich jak: wolność, równość, sprawiedliwość. Dotyczył będzie również różnych odmian liberalizmu: klasycznego, społecznego, neoliberalizmu, libertarianizmu. Przedmiotem analizy będzie także próba spojrzenia na liberalizm z pozycji krytycznych.

3. Amerykańska wyjątkowość
To wykład poświęcony amerykańskiemu fenomenowi politycznemu i społecznemu. Chodzi zarówno o swoistość amerykańskiego modelu ustrojowego, konstytucyjne podstawy funkcjonowania instytucji, jak i dynamizm amerykańskiego społeczeństwa. Przedmiotem analizy będą przyczyny, które złożyły się na powstanie potęgi politycznej i ekonomicznej USA. Krótko mówiąc chodzi o odpowiedź na pytanie: czym jest amerykańskie „credo”?

4. Współczesny libertarianizm i jego pochodzenie
W ramach tego referatu nakreślona zostanie geneza współczesnego myslenia wolnościowego i wpływu na libertarianizm jego zasadniczych inspiracji: klasycznego liberalizmu, anarchoindywidualizmu i szkoły austriackiej. Zostaną również ustalone ramy czasowe dla libertarianizmu i scharakteryzowane jego najważniejsze nurty i ich przedstawiciele.

5. Współczesne doktryny polityczne a tradycyjny podział na prawicę i lewicę
Temat będzie dotyczył historycznego kontekstu podziału doktryn politycznych na osi lewica – prawica oraz współczesnych zastosowań tej kategoryzacji. Omówiony będzie też problem spadającej wydajności tego podziału, wynikającej z pojawienia się nowych doktryn i sposobów myślenia o polityce w XX wieku. Zostanie również zaznaczona kontrowersja związana z wpisaniem libertarianizmu w ten dwubiegunowy podział, przy jednoczesnej możliwości podziału libertarianizmów na „lewoskrętne ” i „prawoskrętne”.

6. Libertarianizm wobec neoliberalizmu i neokonserwatyzmu
Libertarianizm jako myśl przede wszystkim zaatlantycka musi się ścierać z dominującymi tam obecnie doktrynami – neoliberalizmem w ekonomii i neokonserwatyzmem w polityce zagranicznej i (w mniejszym stopniu) wewnętrznej. Podczas referatu zostanie scharakteryzowany neokonserwatyzm i zostanie zrekonstruowane pojęcie neoliberalizmu. Wskazane również będą podobieństwa i przede wszystkim różnice pomiędzy libertarianizmem i tymi doktrynami. Poczyniona będzie również próba odniesienia sporu libertarianizmu z neoliberalizmem na grunt europejski.
1. Wprowadzenie do etyki
 • Pojęcie etyki; ethos, mores;
 • Wybrane koncepcje etyczne: arystotelizm, kantyzm, utylitaryzm
 • Stanowiska w metaetyce: intuicjonizm, emotywizm, naturalizm
 
2. Etyka prawa własności
 • Koncepcje prawa własności w filozofii politycznej
 • Własność i sprawiedliwość
 
3. Społeczeństwo konsumpcyjne
 • Konsumpcjonizm i „cywilizacja supermarketu”
 • Hedonizm i racjonalizm
 • Ekonomizm, egoizm a moralność
 
4. Teoria zachowań interesownych
 • Utylitarystyczna wizja społeczeństwa
 • Utylitaryzm ekonomiczny a utylitaryzm etyczny
 
5. Liberalizm a komunitaryzm.
 • Paterenalizm i antypaternalizm
 • perfekcjonizm i antyperfekcjonizm
 • partykularyzm i uniwersalizm
 • substancjalizm i proceduralizm
 • etyka cnoty A. MacIntyre'a
 
6. Teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa i jej nozickowska krytyka
 • Teoria sprawiedliwości jako umowa społeczna
 • Sytuacja pierwotna
 • Zasady sprawiedliwości
 • Uprawnieniowa koncepcja sprawiedliwości
 • Państwo minimalne
 Każdy uczestnik Kursu Podstawowego Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów uzyska dostęp do dedykowanej platformy e-learningowej, na której publikowane będą:

 • Materiały video z wykładów
 • Materiały audio z wykładów (format mp3)
 • Teksty pomocnicze i publikacje specjalistyczne (format PDF)
 • Propozycje literatury uzupełniającej

Kurs Podstawowy On-line rozpocznie się 30 kwietnia. Materiały na platformie e-learningowej będą dodawane co tydzień (w poniedziałki) przez sześć tygodni. Każdy materiał będzie dostępny od momentu udostępnienia aż do dnia egzaminów.

Terminy wykładów: 30 kwietnia, 7maja, 14 maja, 21 maja, 28 maja oraz 4 czerwca.
Termin egzaminów: 18:00-21:00, 11 czerwca 2018 (poniedziałek).
Cena: 200zł


EGZAMIN

Egzaminy z Kursu Podstawowego On-line Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów odbywać się będą 11 czerwca online na platformie e-learningowej. Będą to 3 egzaminy jeden po drugim.


Opis formy egzaminów:

Egzamin z polityki: podane zostaną cztery tematy prac, na jeden z nich należy napisać prace pisemną. Czas na napisanie pracy to 50 minut.
Egzamin z ekonomii: Uczestnicy kursu otrzymają siedem pytań, które pojawiać się będą po kolei. Na odpowiedź na każde z pytań będzie ograniczony czas (kilka minut), w zależności od trudności pytania.
Egzamin z etyki: podane zostaną trzy tematy prac, na jeden z nich należy napisać prace pisemną. Czas na napisanie pracy to 50 minut.WYNIKI I CERTYFIKATY

Wyniki wraz z listą rankingową zostaną opublikowane w ciągu 2 tygodni od egzaminów. Ogłoszenie będzie na stronie, ale zostanie przesłane także drogą mailową. Certyfikaty otrzymają wszyscy uczestnicy, którzy osiągną minimum 50% po zsumowaniu wyników wszystkich egzaminów. Wręczenie odbędzie się drogą pocztową. Na podstawie rankingu zostaną także przyznane nagrody. Każdy przedmiot oceniany będzie w skali 0-10 punktów. Ostateczna ocena z całego kursu podstawowego on-line PAAL będzie posiadała mianownik /30 punktów.Napisz do nas


Facebook Fanpage

OFERTA SPECJALNA

Osoby biorące udział w kursie Grassroots Leadership Academy lub Kursie Wystąpień Publicznych za Kurs Podstawowy Online zapłacą tylko 120zł!