kontakt@akademialiderow.edu.pl 519793767

Polsko-Amerykańska Akademia Liderów

 

Cykliczne, unikalne kursy organizowane od 2012 roku. Mamy na celu kształcenie nowej generacji liderów: przyszłych dziennikarzy, polityków, osób zaangażowanych w sektor pozarządowy, którzy zmienią oblicze polskiego życia publicznego. Nasz program zorientowany jest wokół idei ograniczonego rządu, wolności gospodarczej i odpowiedzialności za własny los.
Zajęcia Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów prowadzone są przez praktyków z renomowanych organizacji pozarządowych, trenerów z czołowych firm sektora Public Relations, a także doświadczonych naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

 

1350 absolwentów
12 partnerów projektu
9 krajów, do których wyjechali absolwenci
6 zwycięzców odbyło staż w USA
14 edycji za nami

 

 

Czego się nauczysz i jak?


Każdy uczestnik Kursu Podstawowego Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów uzyska dostęp do dedykowanej platformy e-learningowej, na której publikowane będą:

⦁ Materiały video z wykładów
⦁ Materiały audio z wykładów (format mp3)
⦁ Teksty pomocnicze i publikacje specjalistyczne (format PDF)
⦁ Propozycje literatury uzupełniającej

Kurs Podstawowy On-line obejmuje wykłady z trzech przedmiotów: polityki, ekonomii i etyki.

Harmonogram


Kurs Podstawowy On-line rozpocznie się 4 maja 2023 roku.

Materiały na platformie e-learningowej będą dodawane co tydzień (w czwartki) przez pięć tygodni.

Każdy materiał będzie dostępny od momentu udostępnienia aż do dnia egzaminów, które odbędą się w formie zdalnej 8 czerwca

Nagrody


Każdy z naszych kursów zakończony jest egzaminem. Ci, którzy go zdadzą, otrzymają imienny certyfikat Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów i zostaną włączeni do grona absolwentów. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody — bilety wstępu na konferencje i wydarzenia w Hiszpanii i Litwie, a także staże i szkolenia. Uczestnicy tegorocznej XVI edycji powalczą o:

  Liberty International World Conference 2023 w Madrycie*
– Cycle Lithuania 2023: Freedom Entrepreneurial Camp w Litwie
– Bezpłatny udział w Kursie Podstawowym ASBiRO
– Bezpłatny udział w Miltonaliach
– Bezpłatny udział w Libertarian Solutions 4.0

* Organizatorzy zapewniają bilet wstępu na konferencję o wartości 2800 PLN, a także zwracają koszty przelotu do kwoty 1500 PLN

W XVI edycji zwycięzcy sami zdecydują o swoich nagrodach!

Pierwszeństwo wyboru nagrody będzie związane z miejscem jakie zajęła dana osoba.

Program Kursu Podstawowego On-line

1. Ekonomia, wartość i wycena
Jakie były najważniejsze przełomy w rozwoju myśli ekonomicznej? Kto był pierwszym ekonomistą, skąd pochodzi to słowo i co pierwotnie oznaczało? Oprócz szczegółowego przyjrzenia się historii ekonomii, szczególnie skupimy się na jednym z kluczowych dla niej wydarzeń – rewolucji marginalistycznej. Na jej podstawie zastanowimy się nad rozwiązaniem paradoksu wody i diamentów, poznamy związaną z nią teorię wartości i wyceny, stanowiącej de facto fundament całej współczesnej ekonomii.

2. Niepewność i równowaga
Czym na wolnym rynku jest niepewność? Jak przedsiębiorcy sobie z nią radzą i z czym tak naprawdę muszą się mierzyć? Czym jest równowaga rynkowa – w różnych ujęciach – i czy naprawdę powinniśmy do niej dążyć?

3. Przedsiębiorczość i kalkulacja
Jakie definicje przedsiębiorcy i przedsiębiorczości były prezentowane w historii? W którą z nich najlepiej wpisałby się Elon Musk czy Henry Ford? Czym różni się gra na giełdzie od hazardu? Poznamy też argumentację Ludwiga von Misesa odnośnie możliwości przeprowadzenia kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie i różne sposoby wydawania pieniędzy.

4. Pieniądz, kapitał i kryzysy gospodarcze
Czym różni się pieniądz dekretowany politycznie i naturalny? Od prostych zagadnień związanych z cechami dobrego pieniądza, zalet związanych z posługiwaniem się jednolitym środkiem płatniczym, przejdziemy do teorii cyklów koniunkturalnych i współczesnej bankowości.

5. Interwencjonizm
Analiza porównawcza efektywności dwóch sposobów pozyskiwania środków – ekonomicznego i politycznego. W jakich sytuacjach lepsza jest transakcja przymusowa od tej w pełni dobrowolnej? Czy rząd jest w stanie rozsądniej wydatkować pieniądze od obywateli? W tym wykładzie omówimy również różne typy regulacji i to, jakie niosą za sobą konsekwencje.
1. Historia i współczesność idei libertariańskiej
Referat będzie dotyczył problemów definicyjnych jakich nastręcza libertarianizm, termin mający aż trzy znaczenia, dodatkowo niejednoznaczny nawet w w swoim politycznym rozumieniu. Podczas referatu zostanie również nakreślona historia intelektualna tego nurtu a także będą wskazane jego główne założenia, wewnętrzne podziały i najważniejsi przedstawiciele.

2. Współczesna polityka a tradycyjny podział na prawicę i lewicę
Wykład będzie dotyczył historycznego kontekstu podziału doktryn politycznych na osi lewica – prawica oraz współczesnych zastosowań tej kategoryzacji. Omówiony będzie też problem spadającej wydajności tego podziału, wynikającej z pojawienia się nowych doktryn i sposobów myślenia o polityce w XX wieku. Uwaga słuchaczy zostanie również zwrócona w kierunku nowej propozycji podziału sceny politycznej którą jest oś globalizm-lokalizm

3. Libertarianizm wobec neoliberalizmu i neokonserwatyzmu i ruchu alt-right
Libertarianizm jako myśl przede wszystkim zaatlantycka musi się ścierać z innymi amerykańskimi doktrynami – neoliberalizmem w ekonomii i neokonserwatyzmem w polityce zagranicznej i (w mniejszym stopniu) wewnętrznej. Podczas referatu zostanie scharakteryzowany neokonserwatyzm i zostanie zrekonstruowane pojęcie neoliberalizmu. Omówione zostanie również zjawisko alt-right.

4. Republikanie i Demokraci. Idee stojące za głównymi amerykańskimi partiami politycznymi a kwestia debaty o wolności
Wykład będzie dotyczył relacji pomiędzy ideami a realną polityką dwóch największych partii amerykańskich, Demokratów i Republikanów. Zostanie skrótowo omówiona historia tych partii, ich charakterystyka, stanowiska w istotnych sprawach a także ideowa podbudowa, którą obie partie starają się realizować. Pokazany zostanie również konflikt pomiędzy praktyką polityki i jej normatywnym rozumieniu a polityką rozumianą jako osiąganie celów politycznych i poruszania się w przestrzeni realizmu.

5. Społeczeństwo obywatelskie i jego teorie
Wykład będzie dotyczył najważniejszych teorii społeczeństwa obywatelskiego, ich podobieństw i różnic. Zostaną one odniesione do polskiego oraz amerykańskiego gruntu ze wskazaniem konsekwencji ich stosowania. Omówione zostaną również niektóre praktyczne ograniczenia stojące przed polskim społeczeństwem obywatelskim.
1. Etyka i moralność. Znaczenie etyki w działalności liderów Podczas wykładu uczestnicy poznają podstawowe pojęcia istotne dla całego kursu takie jak: etyka, moralność, etyka opisowa, etyka normatywna oraz intelektualizm etyczny. Zarysowane zostaną przesłanki, dla których znajomość koncepcji etycznych odgrywa istotne znaczenie z perspektywy aktywności liderów społecznych. Przedstawiona zostanie struktura dowodzenia w sporach etycznych i rola argumentacji dla pozyskiwania poparcia dla stanowisk w sporach politycznych i ekonomicznych o wydźwięku etycznym.  

2. Główne spory z zakresu metaetyki i najistotniejsze współcześnie teorie etyczne Etyka jest dziś sferą, w której stykają się teorie diametralnie odbiegające od siebie. Problemem staje się zarówno to w jaki sposób poznajemy dobro jak i to jaki jest jego status, czy jest czymś realnie istniejącym – są to pytania z zakresu metaetyki. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia dotyczące statusu dobra takie jak obiektywizm i subiektywizm, jak i jego poznania: kognitywizm(a w jego ramach naturalizm, fideizm i intuicjonizm) oraz nonkognitywizm. Przedstawione zostaną także pierwsze z najistotniejszych współcześnie teorii etycznych odwołujących się do celu ludzkiego działania – teorie teleologiczne oraz odwołujących się do nienaruszalnych zasad, a więc teorie deontologiczne.  
 
3. Etyka cnoty. Etyka liberalna. Etyka chrześcijańska Podczas wykładu scharakteryzowane zostaną główne założenia etyki cnoty oraz jej historia i przyczyny renesansu. Przedmiotem rozważań staną się przyczyny zróżnicowania etyki liberalnej i jej najznamienitsze nurty. Zaprezentowane zostaną również źródła i inspiracje etyki chrześcijańskiej oraz jej kluczowe wyróżniki. Zróżnicowanie koncepcji zostanie zilustrowane w odniesieniu do wizji życia społecznego  
 
4. Najistotniejsze problemy etyczne w debacie publicznej współczesnych społeczeństw zachodnich Wykład naświetli wybrane kluczowe punkty w historii współczesnych debat etycznych rozgrywających się w państwach zachodu. Wskazane zostaną także ośrodki odgrywające kluczową rolę dla prowadzonych debat. Przedstawione zostaną doniosłe argumenty w sporach światopoglądowych, w tym w sporze o dopuszczalność, aborcji, eutanazji, zapłodnienia in vitro, oraz kary śmierci, a także finansowania obrazoburczych przedsięwzięć artystycznych.  
 
5. Etyka wobec problemów życia gospodarczego Podczas wykładu przedstawiona zostanie rola moralności dla funkcjonowania ładu gospodarczego. Zarysowane zostaną podstawy etyczne koncepcji wolnorynkowych oraz uwarunkowania kulturowe istotne dla funkcjonowania kapitalizmu w różnych państwach. Szeroko omówione będą problemy etyczne dyskutowane w toku transformacji polskiego systemu ekonomicznego.  
 

 

Ekonomia


Aleksander Serwiński

Od ponad 6 lat prowadzi kanał na YouTube. Zajmuje się na nim ekonomią, ale także komentowaniem obecnej polityki. Przez 4 lata współprowadził przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Koło Naukowe Myśli Wolnościowej oraz był aktywnym członkiem toruńskiego oddziału KASE. Działa aktywnie w Stowarzyszeniu Libertariańskim. Jest z wykształcenia prawnikiem, ze specjalizacją w prawie handlowym i podatkowym a także pasjonatem ekonomii, w szczególności zainteresowany szkołą austriacką. W wolnych chwilach miłośnik piwa, gier planszowych i RPG.

Program

Wykłady prowadzone są na podstawie programu przygotowanego przez dra Jakuba Bożydara Wiśniewskiego.

1. Ekonomia, wartość i wycena
Jakie były najważniejsze przełomy w rozwoju myśli ekonomicznej? Kto był pierwszym ekonomistą, skąd pochodzi to słowo i co pierwotnie oznaczało? Oprócz szczegółowego przyjrzenia się historii ekonomii, szczególnie skupimy się na jednym z kluczowych dla niej wydarzeń – rewolucji marginalistycznej. Na jej podstawie zastanowimy się nad rozwiązaniem paradoksu wody i diamentów, poznamy związaną z nią teorię wartości i wyceny, stanowiącej de facto fundament całej współczesnej ekonomii.
2. Niepewność i równowaga
Czym na wolnym rynku jest niepewność? Jak przedsiębiorcy sobie z nią radzą i z czym tak naprawdę muszą się mierzyć? Czym jest równowaga rynkowa – w różnych ujęciach – i czy naprawdę powinniśmy do niej dążyć?
3. Przedsiębiorczość i kalkulacja
Jakie definicje przedsiębiorcy i przedsiębiorczości były prezentowane w historii? W którą z nich najlepiej wpisałby się Elon Musk czy Henry Ford? Czym różni się gra na giełdzie od hazardu? Poznamy też argumentację Ludwiga von Misesa odnośnie możliwości przeprowadzenia kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie i różne sposoby wydawania pieniędzy.
4. Pieniądz, kapitał i kryzysy gospodarcze
Czym różni się pieniądz dekretowany politycznie i naturalny? Od prostych zagadnień związanych z cechami dobrego pieniądza, zalet związanych z posługiwaniem się jednolitym środkiem płatniczym, przejdziemy do teorii cyklów koniunkturalnych i współczesnej bankowości.
5. Interwencjonizm
Analiza porównawcza efektywności dwóch sposobów pozyskiwania środków – ekonomicznego i politycznego. W jakich sytuacjach lepsza jest transakcja przymusowa od tej w pełni dobrowolnej? Czy rząd jest w stanie rozsądniej wydatkować pieniądze od obywateli? W tym wykładzie omówimy również różne typy regulacji i to, jakie niosą za sobą konsekwencje.

Polityka


dr Marcin Chmielowski

Dr Marcin Chmielowski to politolog, doktor filozofii, absolwent podyplomowych studiów z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, wiceprezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości. Wiedzę teoretyczną pogłębiał podczas wizyt w Mises Institute i Austrian Economic Center, a praktyki uczył się od Lithuanian Free Market Institute, Grassroots Leadership Academy i Atlas Network. Zajmuje się historią myśli libertariańskiej i filozofią polityki, jest też mówcą, publicystą, scenarzystą i reżyserem form dokumentalnych.

Program

1. Historia i współczesność idei libertariańskiej
Referat będzie dotyczył problemów definicyjnych jakich nastręcza libertarianizm, termin mający aż trzy znaczenia, dodatkowo niejednoznaczny nawet w w swoim politycznym rozumieniu. Podczas referatu zostanie również nakreślona historia intelektualna tego nurtu a także będą wskazane jego główne założenia, wewnętrzne podziały i najważniejsi przedstawiciele.
2. Współczesna polityka a tradycyjny podział na prawicę i lewicę
Wykład będzie dotyczył historycznego kontekstu podziału doktryn politycznych na osi lewica – prawica oraz współczesnych zastosowań tej kategoryzacji. Omówiony będzie też problem spadającej wydajności tego podziału, wynikającej z pojawienia się nowych doktryn i sposobów myślenia o polityce w XX wieku. Uwaga słuchaczy zostanie również zwrócona w kierunku nowej propozycji podziału sceny politycznej którą jest oś globalizm-lokalizm
3. Libertarianizm wobec neoliberalizmu i neokonserwatyzmu i ruchu alt-right
Libertarianizm jako myśl przede wszystkim zaatlantycka musi się ścierać z innymi amerykańskimi doktrynami – neoliberalizmem w ekonomii i neokonserwatyzmem w polityce zagranicznej i (w mniejszym stopniu) wewnętrznej. Podczas referatu zostanie scharakteryzowany neokonserwatyzm i zostanie zrekonstruowane pojęcie neoliberalizmu. Omówione zostanie również zjawisko alt-right.
4. Republikanie i Demokraci. Idee stojące za głównymi amerykańskimi partiami politycznymi a kwestia debaty o wolności
Wykład będzie dotyczył relacji pomiędzy ideami a realną polityką dwóch największych partii amerykańskich, Demokratów i Republikanów. Zostanie skrótowo omówiona historia tych partii, ich charakterystyka, stanowiska w istotnych sprawach a także ideowa podbudowa, którą obie partie starają się realizować. Pokazany zostanie również konflikt pomiędzy praktyką polityki i jej normatywnym rozumieniu a polityką rozumianą jako osiąganie celów politycznych i poruszania się w przestrzeni realizmu.
5. Społeczeństwo obywatelskie i jego teorie
Wykład będzie dotyczył najważniejszych teorii społeczeństwa obywatelskiego, ich podobieństw i różnic. Zostaną one odniesione do polskiego oraz amerykańskiego gruntu ze wskazaniem konsekwencji ich stosowania. Omówione zostaną również niektóre praktyczne ograniczenia stojące przed polskim społeczeństwem obywatelskim.

Etyka


dr Arkadiusz Fordoński

Doktor Nauk Społecznych w zakresie Nauk o Polityce 2016, Magister prawa. W kręgu jego pracy naukowo-badawczej jest m.in. etyka życia publicznego i historia myśli politycznej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w tym w czasopismach: „Dzieje Najnowsze”, „Historia i Polityka”, „Dialogi Polityczne”. Publikował także teksty o profilu publicystycznym w czasopiśmie „Pressje” oraz na portalu klubjagiellonski.pl. Autor monografii: W walce o znaczeń przywracanie. Wolność i godność w nauce społecznej Jana Pawła II wobec międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka.

Program

1. Etyka i moralność. Znaczenie etyki w działalności liderów
Podczas wykładu uczestnicy poznają podstawowe pojęcia istotne dla całego kursu takie jak: etyka, moralność, etyka opisowa, etyka normatywna oraz intelektualizm etyczny. Zarysowane zostaną przesłanki, dla których znajomość koncepcji etycznych odgrywa istotne znaczenie z perspektywy aktywności liderów społecznych. Przedstawiona zostanie struktura dowodzenia w sporach etycznych i rola argumentacji dla pozyskiwania poparcia dla stanowisk w sporach politycznych i ekonomicznych o wydźwięku etycznym.
2. Główne spory z zakresu metaetyki i najistotniejsze współcześnie teorie etyczne
Etyka jest dziś sferą, w której stykają się teorie diametralnie odbiegające od siebie. Problemem staje się zarówno to w jaki sposób poznajemy dobro jak i to jaki jest jego status, czy jest czymś realnie istniejącym – są to pytania z zakresu metaetyki. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia dotyczące statusu dobra takie jak obiektywizm i subiektywizm, jak i jego poznania: kognitywizm(a w jego ramach naturalizm, fideizm i intuicjonizm) oraz nonkognitywizm. Przedstawione zostaną także pierwsze z najistotniejszych współcześnie teorii etycznych odwołujących się do celu ludzkiego działania – teorie teleologiczne oraz odwołujących się do nienaruszalnych zasad, a więc teorie deontologiczne.
3. Etyka cnoty. Etyka liberalna. Etyka chrześcijańska
Podczas wykładu scharakteryzowane zostaną główne założenia etyki cnoty oraz jej historia i przyczyny renesansu. Przedmiotem rozważań staną się przyczyny zróżnicowania etyki liberalnej i jej najznamienitsze nurty. Zaprezentowane zostaną również źródła i inspiracje etyki chrześcijańskiej oraz jej kluczowe wyróżniki. Zróżnicowanie koncepcji zostanie zilustrowane w odniesieniu do wizji życia społecznego
4. Najistotniejsze problemy etyczne w debacie publicznej współczesnych społeczeństw zachodnich
Wykład naświetli wybrane kluczowe punkty w historii współczesnych debat etycznych rozgrywających się w państwach zachodu. Wskazane zostaną także ośrodki odgrywające kluczową rolę dla prowadzonych debat. Przedstawione zostaną doniosłe argumenty w sporach światopoglądowych, w tym w sporze o dopuszczalność, aborcji, eutanazji, zapłodnienia in vitro, oraz kary śmierci, a także finansowania obrazoburczych przedsięwzięć artystycznych.
5. Etyka wobec problemów życia gospodarczego
Podczas wykładu przedstawiona zostanie rola moralności dla funkcjonowania ładu gospodarczego. Zarysowane zostaną podstawy etyczne koncepcji wolnorynkowych oraz uwarunkowania kulturowe istotne dla funkcjonowania kapitalizmu w różnych państwach. Szeroko omówione będą problemy etyczne dyskutowane w toku transformacji polskiego systemu ekonomicznego.

 

Egzamin


Egzaminy z Kursu Podstawowego On-line Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów odbywać się będą 8 czerwca 2023 online na platformie e-learningowej. Będą to trzy egzaminy po 50 minut, każdy sprawdzający wiedzę z jednego przedmiotu. Szczegóły zostaną przedstawione uczestnikom po rozpoczęciu kursu.

 

Wyniki i certyfikaty


Wyniki wraz z listą rankingową zostaną opublikowane w ciągu tygodnia od egzaminów. Ogłoszenie będzie na stronie, ale zostanie przesłane także drogą mailową. Certyfikaty otrzymają wszyscy uczestnicy, którzy osiągną minimum 50% po zsumowaniu wyników wszystkich egzaminów. Na podstawie rankingu zostaną także przyznane nagrody. Każdy przedmiot oceniany będzie w skali 0-10 punktów. Ostateczna ocena z całego kursu podstawowego on-line PAAL będzie posiadała mianownik /30 punktów.

 

Nasze idee


#1 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych młodych ludzi
#2 Przekazywanie wiedzy potrzebnej osobom zaangażowanym w życie społeczne i polityczne
#3 Wykształcenie charyzmatycznych liderów, gotowych do podjęcia nowych wyzwań
#4 Zapoznanie z ideami wolnego rynku, ograniczonej roli rządu i odpowiedzialności za własny los

 

Poznaj naszych absolwentów

Historia PAAL


 

 

Odważne działania wymagają odważnych decyzji.
Zgłoś się do Akademii już teraz!