kontakt@akademialiderow.edu.pl 519793767

XXI wiek uznano za wiek informacji, a duże znaczenie zaczęto przywiązywać do komunikowania się na różnych płaszczyznach. Fakultet komunikacja społeczna pozwoli Ci nabyć podstawowe umiejętności w zakresie informowania, porozumiewania się, przekonywania, budowania relacji wewnętrznych, jak również z otoczeniem, rozwiązywania sporów. Kompetencje, jakie możesz uzyskać, sprawią, że będziesz miał nad innymi przewagę na rynku pracy komunikując się profesjonalniej i skuteczniej.


Zajęcia prowadzone są przez wykładowcę socjologii – dr Pawła Ćwikłę, dziennikarza – dr Roberta Rajczyka, a także publicystę i medioznawcę – Pana Jarosława Gibasa.


Zakres merytoryczny wykładów:1. Autoprezentacja

 • efekt aureoli oraz efekt Golema
 • błędy atrybucji
 • elementy mowy ciała
 • komunikacja werbalna
 • komunikacja pozawerbalna – paralingwistyczna, proksemiczna i kinezyjna
 • kodowanie i dekodowanie komunikatu
 • bariery komunikacyjne
 • rekwizyty i dekoracje wg socjologicznej szkoły dramaturgicznej Goffmana
 • manipulowanie wrażeniem
 • sztuka wywierania wpływu
 • kreowanie własnego wizerunku
 • język gestów
 • nawyki
 • automatyzmy pierwotne i nowoczesne
 • najczęściej popełniane błędy autoprezentacji

 

2. Wystąpienia publiczne

 • techniki atrybucyjne i repudiacyjne
 • świadomość dramaturgiczna
 • perswazja wstępna
 • erystyka, retoryka i ortofonia
 • techniki wpływu społecznego
 • psychologia perswazji
 • kompetencja komunikacyjna

 

3. Czy można uodpornić się na manipulację?

 • istota manipulacji
 • techniki wywierania wpływu w służbie marketingu
 • manipulacja i/a zasady moralne
 • manipulacja jako maskowana perswazja
 • manipulacja w mediach
 • manipulacja w grupie
 • szantaż emocjonalny
 • strategie unikania manipulacji
 • sposoby uodpornienia na manipulację
 • praktyczne wykorzystywanie wiedzy na temat wywierania wpływu

 

4. Negocjacje

 •  scenariusze efektów negocjacji
 • analiza ideału negocjacji
 • struktura i przebieg procesu negocjacji
 • etapy procesu negocjacyjnego
 • cele i granice negocjacji
 • negocjacyjna granica otwarcia i zamknięcia
 • sztuka analizy priorytetów oraz strategii argumentacji
 • narzędzia i techniki strategii ustępstw
 • świadomość istnienia BATNA
 • trening i ewaluacja
 • techniki perfekcyjnej negocjacji: ocena i definicja sytuacji
 • techniki perfekcyjnej negocjacji: czas
 • rodzaje technik negocjacyjnych
 • style, taktyki i strategie negocjowania
 • emocje w negocjacjach
 • nawyki negocjacyjne
 • bariery negocjacyjne i sposoby wychodzenia z negocjacyjnego impasu

 

5. Przywództwo w organizacji

 • warunkowanie i instytucje warunkujące
 • pozaekonomiczne metody motywacji
 • motywowanie
 • istota przywództwa
 • delegowanie
 • style przywództwa
 • stymulowanie kreatywności